Your browser does not support JavaScript!
商業經營科
01.防災資訊

      1. 校園防災地圖(地震)(水災)

      2. 災害潛勢評估 

      3. 防災演練腳本(108年)

      4. 校園災害防救委員會(108年)

      5. 校園災害防救緊急應變組織(108年)